Piotr Koj

Blog

Dojne wodociągi?

22 października 2014
Możliwość komentowania Dojne wodociągi? została wyłączona

Prezydent Damian Bartyla zadecydował o obniżeniu kapitału zakładowego Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego o 28,7 mln zł. W związku z tym firma będzie musiała zwrócić te pieniądze miastu. Prezydent mógł podjąć taką decyzję, gdyż gmina jest jedynym udziałowcem spółki. Może to natomiast wpędzić firmę w kłopoty.28,7 mln zł to ok. 30% rocznych obrotów BPK. Trzeba wiedzieć, że kapitał zakładowy nie stanowi wyłącznie gotówka, lecz również majątek rzeczowy. W związku z tym spółka będzie prawdopodobnie musiała zaciągnąć kredyt, aby wypłacić miastu należne środki. Zarząd BPK jeszcze w sierpniu informował władze miejskie, że obniżenie kapitału zakładowego może doprowadzić firmę do utraty płynności finansowej – tyle bytomski.pl, z tekstu “Dojne wodociągi” z dnia 1 października. Mijają ponad dwa tygodnie i wiemy już, że prawdopodobnie BPK kredytu nie otrzyma, tym samym miasto nie zasili blisko 30 milionowy zastrzyk gotówki. Nie dziwi mnie to, biorąc pod uwagę kondycję spółki. Przedstawiam dla zainteresowanych informacje o sytuacji BPK opracowaną na podstawie sprawozdania finansowego spółki za rok sprawozdawczy 2013.

Źródła finansowania działalności Spółki

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec  2013 roku wynosiły 43.847.274zł i były wyższe od stanu zobowiązań na początek roku o kwotę 20.430.659,00zł tj. o ponad 87%. Oznacza to, że stanowią one istotne źródło finansowania bieżącej działalności spółki.

Ważną pozycję w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią pobrane kredyty. Ich udział w zobowiązaniach  krótkoterminowych ogółem wynosi  aż 42,91% .  Podkreślić należy, że zobowiązania z tyt. kredytów na koniec 2013 roku wzrosły o kwotę 2.587.597,44zł                                               

Bardzo niekorzystnie kształtuje się relacja pokrycia zobowiązań krótkoterminowych posiadanymi należnościami krótkoterminowymi a mianowicie stan zobowiązań krótkoterminowych przewyższa stan należności krótkoterminowych o około 87%. Oznacza to brak możliwości sfinansowania zobowiązań krótkoterminowych posiadanymi należnościami krótkoterminowymi  i konieczność  ich regulowania z przyszłych bieżących przychodów spółki.

Należności Spółki

Należności krótkoterminowe na koniec 2013 roku wynosiły 23.482.531,47zł i wzrosły w porównaniu z początkiem roku o 14.188.190,42zł tj. o 152,65%.

Wzrost stanu należności z tyt. dostaw i usług jest m.in. wynikiem ugody sądowej z Gminą Bytom w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez spółkę na eksploatację i utrzymanie kanalizacji deszczowej na kwotę 10.979.541,00zł. Przedmiotowa należność została uregulowana dopiero w styczniu 2014 roku.

Należy zwrócić uwagę na występowanie niekorzystnego zjawiska ekonomicznego polegającego na wydłużaniu w czasie terminów spłaty należności przez odbiorców a mianowicie średni czas oczekiwania na  zapłatę należności od odbiorców wydłużył się o ok. 26 dni . Oznacza to, w praktyce, że o 26 dni wydłużył się okres kredytowania odbiorców.

Powyższe zjawisko pozwala na stwierdzenie osłabienia jakości bieżącej windykacji należności spółki.

Ponadto wzrost poziomu należności ma również niekorzystny wpływ na płynność  finansową spółki

Koszty wynagrodzeń     

W 2013 roku koszt wynagrodzenia ogółem w wysokości 10.324.951,68zł w porównaniu z kosztem wynagrodzenia w 2012 roku obniżył się  o 102.716,99zł tj. o ok.1%. Dla celów  porównawczych należy zauważyć, że średniomiesięcznie koszt wynagrodzeń   w 2013 roku był niższy od średniomiesięcznego za 2012 rok o kwotę 8.559,75zł.

Średnie zatrudnienie w roku wynosiło: 224 osób w 2013 roku i  233 osoby w 2012 roku, co oznacza, iż stan średniego zatrudnienia w roku 2013 zmniejszył się o 9 osób. Biorąc powyższe pod uwagę oraz  średnie wynagrodzenie w 2013 rok, które wynosiło3841,13zł ( wynagrodzenie ogółem/ średni zatrudnienia ) obniżka kosztu wynagrodzeń winna kształtować się w wysokości 414.842,04zł ( 9 osób x śr.wnagrodz. X 12 m-cy ). Tymczasem jak wynika z przytoczonych wyżej wielkości koszt wynagrodzeń zmniejszył się tylko o 102.716,99zł

Powyższe pozwala na stwierdzenie iż możemy mówić o wzroście kosztu wynagrodzeń a nie jego obniżeniu.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w związku z tym, iż od sierpnia 2014 roku Zarząd BPK działa w składzie  3 osobowym,   poziom kosztów wynagrodzeń będzie rosnąć.

Efekty finansowe realizacji Projektu Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Bytom

Realizacja Projektu wpłynęła na poprawę:

– funkcjonowania sieci wodociągowej,   w wyniku czego koszty dostawy wody w 2013 roku w porównaniu z 2012 rokiem obniżyły się o kwotę ok. 1.369.000,00zł,

– funkcjonowania oczyszczalni ścieków, czego wynikiem jest obniżenie  kosztów odbioru i oczyszczania ścieków w 2013 roku w porównaniu z 2012 rokiem o wartość  ok.361.388,00zł

Eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej w 2013 roku

Koszty eksploatacji i utrzymania kanalizacji deszczowej w 2013 roku  wyniosły 11.151.113,00zł  i w stosunku do 2012 roku wzrosły o kwotę 275.717,00zł, podczas gdy przychody wzrosły z kwoty 6.900.803,00zł do kwoty 10.717.615,00zł. tj. o 55,31 %.

W związku z powyższym strata na działalności tzw. „ deszczówce”  zmalała z kwoty 3.974.592,37zł  w 2012 roku do wartości   – 433.497,94zł w 2013 roku tj. o kwotę 3.541.094,43zł

Podkreślić należy, na mocy  ugody sądowej zawartej z Gminą Bytom zwrócono spółce w styczniu 2014 roku wydatki poniesione przez spółkę w 2013 roku na eksploatację i utrzymanie kanalizacji deszczowej w  kwocie 10.979.541,00zł.   

Zwrócić uwagę należy na fakt, iż różnica w uzyskanych w 2013 roku przychodach w porównaniu z 2012 rokiem w kwocie + 3.816.812zł znacznie przekracza stratę jaką spółka poniosła za 2012 rok – 3.117.046,54zł. Oznacza to, ze gdyby spółka otrzymała z gminy zwrot wydatków poniesionych na eksploatację i utrzymanie kanalizacji deszczowej w kwocie jak w 2013 roku to rok 2012 zamknął by się zyskiem ok. 700.000,00zł                                   

Gospodarka odpadami                                                               

Przychód w gospodarce odpadami w 2013 roku wyniósł 2.973.190,21zł  i był w porównaniu z 2012 rokiem  niższy o 2.517.565 zł tj. aż o 64%. W wyniku powyższego strata na działalności w 2013 roku była wyższa w porównaniu z 2012 rokiem o 80,5%.

Powyższe oznacza zdecydowane pogorszenie w 2013 roku wyników w tym sektorze działalności Spółki.

Ponadto wyniki zwłaszcza w wysokości przychodów pozwalają na wniesienie zastrzeżeń co do braku  skuteczności działania Zarządu Spółki na tym odcinku działalności spółki

 POZOSTAŁE               

Uchwała ZZW o podziale zysku nr/12/05 w kwocie 3.083.366,64zł :

Kapitał rezerwowy       2.156.697,64,                                                                                                                                 Kapitał zapasowy             296.669,00,                                                                                                                              Fundusz nagród                                                                                                               680.000,00 –

 

 

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.