Piotr Koj

Blog

Donosicielstwo na UW ma długą historię

8 listopada 2023
Możliwość komentowania Donosicielstwo na UW ma długą historię została wyłączona

List studentów UW ws. wyrzucenia z uczelni prof. Władysława Tatarkiewicza za nieprawomyślne poglądy i niewłaściwą aktywność publiczną niepokornego wykładowcy. Czasy się zmieniają, a studenci nadal piszą donosy, także na swoich kolegów…

My, niżej podpisani uczestnicy Seminarium Filozoficznego I Uniwersytetu Warszawskiego, członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zwracamy się niniejszym do Pana Profesora w sprawie następującej:

Od dłuższego czasu toczy się na Seminarium, kierowanym przez Pana Profesora, ostra walka ideologiczna między marksistowską etyką proletariacką a burżuazyjnymi stanowiskami etycznymi. Konkretnie – walka toczy się między materialistyczną etyką marksizmu-leninizmu a idealistyczną etyką tzw. obiektywizmu aksjologicznego, stanowiącego jedną ze szkół etycznych współczesnej burżuazyjnej filozofii anglo-amerykańskiej. Pięcioletnia praktyka działalności niektórych zakładów i katedr na wyższych uczelniach Polski Ludowej jest naocznym świadectwem dużej miary cierpliwości i tolerancji władzy robotniczo-chłopskiej w stosunku do szerzenia obcej ideologii. […]

Jesteśmy zmuszeni wyrazić zdziwienie, że Pan Profesor jako kierownik Seminarium, nie tylko nie zahamował potoku wszystkich tych wypowiedzi, ale właściwie potok ten wywołał, udzielając kolejno głosu wyżej wymienionym osobom dla „uzasadnienia argumentów przeciwko subiektywizmowi”, podczas gdy argumenty strony przeciwnej – argumenty przeciwko tzw. obiektywizmowi aksjologicznemu – Pan Profesor streścił sam, choć skądinąd wiadomo, że argumentów tych nie broni. Ta nieingerencja Pana Profesora nawet w stosunku do takiej prowokacyjnej próby przekształcenia posiedzenia Seminarium w reakcyjny wiec, jaką było wystąpienie p. Czekajewskiej, budzi zdziwienie. My, niżej podpisani uczestnicy Seminarium, podkreślamy z całą stanowczością, że jesteśmy gorącymi zwolennikami swobody myślenia i wolnego ścierania się – na gruncie argumentacji naukowej i w warunkach poważnej dyskusji – różnych poglądów i teorii naukowych, czego wyrazem jest choćby nasz czynny udział w pracach Seminarium, kierowanego przez Pana Profesora. Jesteśmy jednak zmuszeni kategorycznie zaprotestować przeciwko dopuszczaniu i tolerowaniu anno 1950 na seminarium filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, utrzymywanym ciężką pracą polskiej klasy robotniczej, wystąpień nie mających nic wspólnego z poważną dyskusją naukową, czysto politycznych wystąpień o charakterze wyraźnie wrogim budującej socjalizm Polsce.

Z najgłębszym szacunkiem
Baczko Bronisław
Holland Henryk
Kołakowski Leszek
Krasnosielski Norbert
Rybczyńska Irena
Słucki Arnold
Hadkowska Anna
Jarosz Henryk

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.