Piotr Koj

Blog

Kontrola NIK

16 kwietnia 2012
1 odpowiedź

Każdy raport można inaczej przeczytać. Mnie interesuje przede wszystkim ocena działalności miasta. Nie będę komentował, tylko zacytuję dwa fragmenty raportu Najwyższej Izby Kontroli: 

“NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, działania organów

wykonawczych gmin w zakresie wykorzystania przez nie uprawnień zezwalających

na kontrolę nad zakładami górniczymi w zakresie oddziaływania prowadzonej przez nie eksploatacji na środowisko. Organy Gmin, opiniując projekty planów ruchu zakładów górniczych, warunkowały ich pozytywną opinię wykonaniem konkretnych zadań ograniczających negatywne skutki eksploatacji na powierzchni” (Podsumowanie wyników kontroli. Ocena kontrolowanej działalności – s.10)

“Wszystkie gminy, na obszarze których skontrolowane zakłady górnicze prowadziły eksploatację, pozytywnie zaopiniowały ich plany ruchu i dodatki do nich, pod warunkiem rzetelnego wykonania zadań ograniczających negatywne skutki eksploatacji projektowanej w planie ruchu. Przedmiotem opinii były kwestie należące do zadań własnych gminy, pozostające w bezpośrednim związku z przedmiotem planu, w szczególności sprawy ładu przestrzennego i ochrony środowiska. Warunki zaopiniowania planów ruchu były w nich zamieszczane, co dawało dodatkową gwarancję ich realizacji, poprzez egzekwowanie ich wykonania przez organy nadzoru górniczego, w ramach sprawowanego przez nie nadzoru nad ruchem zakładów górniczych” (Podsumowanie wyników kontroli. Ocena kontrolowanej działalności – s.23)

zobacz archiwum wiadomości »

Jedna odpowiedź:

  1. ~zlomek.pierdolka@onet.pl pisze:

    A na stronie 46 dotyczącej UM Bytom jest napisane “Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych niezgodnie z posiadaną przez nie koncesją. Niesporządzenie mpzp dla całości terenów górniczych. Nienaliczanie i niedochodzenie od przedsiębiorców górniczych należności z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia projektów mpzp.”I jest wystawiona ocena negatywna dla UM Bytom, którego jesteś prezydentem.