Piotr Koj

O mnie


Mam 57 lat. Jestem żonaty i mam troje dzieci.

Z wykształcenia jestem historykiem, ukończyłem również podyplomowe studia administracji i zarządzania.

W latach 1985-1990 uczyłem historii i wiedzy o społeczeństwie, z czego trzy ostatnie lata w Świętochłowicach, wskutek zakazu wykonywania zawodu na terenie Bytomia, w związku z moim zaangażowaniem w niezależny ruch harcerski i odnowę harcerstwa. Zostałem zrehabilitowany w 1990 roku. Wówczas zostałem wicedyrektorem Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych w Bytomiu, którego byłem współzałożycielem. Pięć lat później objąłem funkcję dyrektora tej placówki i tą pierwszą szkołą niepubliczną zarządzałem do grudnia 2006 roku.

W 1989 roku zostałem członkiem Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wtedy też uczestniczyłem w zakładaniu bytomskiego koła STO. Jest to organizacja, która zrzesza osoby zainteresowane jak najwyższym poziomem polskiej oświaty. Prowadzi działania zmierzające do poprawy edukacyjnych możliwości polskich uczniów. Za sprawą STO doszło w 1989 roku do powstania pierwszych szkół niezależnych od monopolu państwowego. W latach 1998-2001 byłem członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Zostałem odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką STO.

Wcześnie zacząłem aktywność publiczną. Od 1969 roku działałem w Związku Harcerstwa Polskiego. W roku 1980 dołączyłem do działań mających na celu odnowę harcerstwa, co skutkowało zakazem wykonywania pracy na terenie Bytomia i represjami w trakcie odbywania służby wojskowej. W czasie harcerskiej służby zorganizowałem kilkadziesiąt obozów (stałych, wędrownych, zgrupowań0, rajdów, zlotów. Między innymi współorganizowałem kilkanaście edycji Bytomskich Spotkań Artystycznych, których gwiazdami byli m.in.: Grzegorz Turnau, Michał Bajor czy Carrantuohill i Ryczące Dwudziestki.

W latach 1981-1982 byłem członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Od 1989 jestem członkiem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Brałem udział w budowaniu struktur tej organizacji na Górnym Śląsku, co zaowocowało utworzeniem Górnośląskiego Okręgu ZHR. Piastowałem kolejno funkcje: Komendanta Górnośląskiej Chorągwi Harcerek i Harcerzy (1990-1991), członka Rady Naczelnej (1991-2004, od 2013-2016), Przewodniczącego Zarządu Górnośląskiego Okręgu ZHR (1991-1997), Wiceprzewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1998-1999) i w końcu Przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przez dwie kadencje (1999-2004).

Do roku 2004 byłem koordynatorem działań ZHR, który był jednym z partnerów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W latach 2004 i 2005 organizowałem obchody Dnia Papieskiego w Bytomiu, w tym koncerty „Bytom dla Jana Pawła II”.

Uczestniczyłem w działaniach na poziomie rządowym. W latach 1999-2000 brałem udział w pracach Zespołu do spraw organizacji obchodów 60. rocznicy zbrodni katyńskiej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2001 – 2013 byłem członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (powołany przez trzech kolejnych Prezesów Rady Ministrów). Zadaniem ROPWiM jest inicjowanie i koordynowanie wszelkiej działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego, zarówno w kraju jak i za granicą, a także walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Polski. W 2004 roku byłem członkiem Narodowego Komitetu Obchodów 60. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Od 2001 roku byłem członkiem Komitetu Honorowego Dnia Papieskiego.

W latach 1991-1993 pełniłem funkcję członka Zarządu Fundacji im. bł. Bohdana Jańskiego „Bure Misie” z siedzibą w Kościerzynie. Zadaniem fundacji jest opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi. Jestem dumny, że mogę się nazywać przyjacielem Burych Misiów.

Wspierałem edukację europejską, byłem członkiem-założycielem pierwszego szkolnego klubu europejskiego w naszym mieście, powstałego w 1994 roku. Uczestniczyłem w Polskich Spotkaniach Europejskich, współpracowałem z Polską Fundacją im. Roberta Schumana, Fundacją Konrada Adenauera oraz Fundacją im. Friedricha Eberta. W latach 2002-2005 byłem członkiem Środowiskowej Rady Konsultacyjnej ds. Młodzieży w Narodowej Radzie Integracji Europejskiej.Byłem zastępcą członka, a następnie członkiem (2002-2004) Rady Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (powołany przez Prezesa Rady Ministrów).

W 1995 roku byłem współzałożycielem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „IPPON”. Był to pierwszy klub karate tradycyjnego na Śląsku. Klub z każdym rokiem wzbogaca swój dorobek o kolejne medale mistrzostw Polski, Europy i świata.

Byłem współzałożycielem Bytomskiego Klubu Samorządowego, a w 2013 roku stowarzyszenia MYbytomianie. Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Pamięci Tragedii Śląskiej 1945.

Z rzeczywistością samorządową zetknąłem się uczestnicząc w pracach Zespołu Opracowującego Strategię Rozwoju miasta Bytomia (1996-1997).

W 2002 roku kandydowałem  na urząd prezydenta Bytomia uzyskując trzeci wynik w mieście.  Zostałem wybrany radnym Rady Miejskiej w Bytomiu. Pracowałem w komisjach: edukacji, kultury i sportu; finansów i promocji miasta; byłem wiceprzewodniczącym komisji rewizyjnej. W latach 2004-2008 roku byłem członkiem Kapituły Medalu Miasta Bytomia.

W roku 2006 zostałem wybrany prezydentem Bytomia. Swoją pracę jako gospodarz Bytomia zakończyłem w roku 2012.

W latach 2007 – 2010 byłem członkiem zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, przewodniczącym komisji rewizyjnej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

W latach 2007 – 2009 zasiadałem w Stałej Konferencji Współpracy w województwie śląskim.

Od 2010 r. do 2012 r. byłem członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz członkiem Rady Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Pracowałem również w zarządzie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) w latach 2007-2012.
W latach 2010 – 2013 byłem członkiem zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego  (Metropolia Silesia).

W latach 2013-2014 byłem członkiem Zespołu ds. rocznic przy Przewodniczącym Sejmiku  Województwa Śląskiego.

 

Zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Honorowym ZHR Semper Fidelis, Medalem Komisji Edukacji NarodowejBrązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Miasta Bytomia i nagrodą ROMAN Wspólnoty Burego Misia.