Piotr Koj

Blog

Po pierwsze KONSTYTUCJA

16 lipca 2021
Możliwość komentowania Po pierwsze KONSTYTUCJA została wyłączona

Nie mam wątpliwości, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest źródłem dla stanowionego w moim  państwie prawa. Tej wątpliwości nie ma również bardzo wielu prawników, z Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Żadne TSUE nie ma prawa narzucać czegokolwiek wbrew Konstytucji!

Artykuł 91 ust. 3 Konstytucji RP stanowi, że w sytuacji, gdy z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy tworzącej organizację międzynarodową wynika, że prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, ma ono wówczas pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. Na podstawie tego unormowania Konstytucji RP sędziowie zapewniają skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii, zgodnie z art. 19 ust. 1 zd. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Z tego przepisu TUE wynika również, że prawo europejskie nie obejmuje dziedziny, jaką jest organizacja wymiaru sprawiedliwości, bowiem to państwa członkowskie posiadają kompetencje w tym zakresie. Z Traktatów tworzących UE jasno wynika więc, że Rzeczpospolita Polska nie przekazała Unii kompetencji do stanowienia prawa w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 176 ust. 2 Konstytucji RP, ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy. Przepis ten przesądza, że w obszarze tym wyłączną kompetencję stanowienia prawa posiadają Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej współdziałające z Prezydentem RP, zaś prawu Unii Europejskiej nie przysługuje w tej dziedzinie pierwszeństwo przed uregulowaniami ustaw. Te ustrojowe zasady potwierdzone zostały w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie P 7/20

W 8 krajach UE sądy konstytucyjne stwierdziły to samo, co wielokrotnie, począwszy od 2005, polski TK, są to: Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Dania, Rumunia, Czechy i Litwa.

A tak na marginesie grillowania Polski i Węgier przypomnę, inny wyczyn TSUE: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że pracodawca ma prawo zakazać pracownikom noszenia w miejscu pracy widocznych symboli religijnych, politycznych i światopoglądowych.

Związek Socjalistycznych Republik Europejskich coraz bliżej…

zobacz archiwum wiadomości »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.