Piotr Koj

Blog

Kpina z mieszkańców

9 maja 2018
Możliwość komentowania Kpina z mieszkańców została wyłączona

Tylko zmiana przepisów i surowe kary za ich łamanie mogą zatrzymać przemienianie Polski w śmietnisko Europy – mówi Damian Bartyla, prezydent Bytomia i apeluje do parlamentarzystów o zmianę przepisów w Ustawie o odpadach. O podpisanie petycji w tej sprawie poprosił również mieszkańców Bytomia, na stronie bytom.pl.

Jak dla mnie to jawna kpina z mieszkańców, kolejny PR-owy chwyt, aby przykryć niewygodne informacje chociażby z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w temacie kontroli podjętych w Bytomiu w roku 2017. Taka “ucieczja do przodu”…

Warto zestawić wpis z bytom.pl z wczoraj zacytowanymi fragmentami wyżej wymienionych informacji:

W czasie kontroli WIOŚ stwierdził, że decyzja Prezydenta Miasta Bytomia z 2017 r. udzielająca POLO SPED Krzysztof Polaczek zezwolenia na przetwarzanie odpadów mogła zostać wydana z naruszeniem prawa ponieważ POLO SPED nie posiadał tytułu prawnego do terenu na którym prowadził prace z wykorzystaniem odpadów.

HILKIM sp. z o.o. WIOŚ skierował także wystąpienie pokontrolne do Prezydenta Bytomia, w którym informował o potrzebie wykorzystania posiadanych kompetencji w zakresie wydanie decyzji ustalające dodatkowe wymagania dotyczące eksploatacji instalacji pod kątem ograniczenia uciążliwości odorowych, zobowiązania podmiotu do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego lub podjęcia działań zmierzających do cofnięcia wydanej firmie HILKIM decyzji. 

ORE sp. z o.o. miejsce prowadzenia działalności ul. Łokietka 10 Podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości: naruszenie zezwolenia na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, braki w prowadzonej ewidencji odpadów.

EKO88 sp. z o.o. ul. Łokietka ustalono że zakład nie posiada wymaganego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie prowadzi ewidencji odpadów.

Zamiast apelować do mieszkańców niech się pan weźmie do roboty prezydencie Bartyla, bo sam WIOŚ pokazał Panu (już nie pierwszy raz), jak można walczyć z nielagalnym składowaniem odpadów, a nie tylko mówić, mówić, mówić…

Bytom to nie hasiok????

8 maja 2018
Możliwość komentowania Bytom to nie hasiok???? została wyłączona

Kilka słów na temat informacji o kontrolach przeprowadzonych w 2017 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w zakładach zlokalizowanych na terenie miasta Bytomia.

Po pierwsze 20 kontroli w terenie i tak zwane 4 kontrole “papierowe”. Dużo to czy mało, jak na miasto będące tykającą bombą ekologiczną?

Po drugie efekty. Jak czytamy: w części kontrolowanych zakładów stwierdzono nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem wymagań wynikających z obowiązujących przepisów.  Na jednostki nałożone zostały zarządzenia pokontrolne zobowiązujące do likwidacji naruszeń. Ponadto zastosowano w wielu przypadkach formę pouczenia. Wymierzono mandaty karne za stwierdzone wykroczenia. Wymierzono również administracyjne kary pieniężne. Porażające?

A teraz kilka fragmentów wyżej wymienionej informacji na temat znanych nam podmiotów działających na terenie Bytomia, które pokazują nadzwyczajną skuteczność prezydenta Bytomia w walce z odpadami.

HILKIM sp. z o.o. WIOŚ skierował także wystąpienie pokontrolne do Prezydenta Bytomia, w którym informował o potrzebie wykorzystania posiadanych kompetencji w zakresie wydanie decyzji ustalające dodatkowe wymagania dotyczące eksploatacji instalacji pod kątem ograniczenia uciążliwości odorowych, zobowiązania podmiotu do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego lub podjęcia działań zmierzających do cofnięcia wydanej firmie HILKIM decyzji. 

POLO SPED Krzysztof Poloczek W czasie kontroli WIOŚ stwierdził, że decyzja Prezydenta Miasta Bytomia z 2017 r. udzielająca POLO SPED Krzysztof Polaczek zezwolenia na przetwarzanie odpadów mogła zostać wydana z naruszeniem prawa ponieważ POLO SPED nie posiadał tytułu prawnego do terenu na którym prowadził prace z wykorzystaniem odpadów. W związku z powyższym Inspektorat w październiku 2017 r. skierował wystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji (postępowanie w toku).

CLIF sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie  Z przedstawionych dokumentów wynikało, że w okresie kwiecień-czerwiec 2017 Spółka CLIF przekazała firmie POLO SPED Krzysztof Polaczek do zagospodarowania na terenie przy ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu odpady gleby i ziemi w ilości ponad 500 Mg. W związku z faktem, że POLO SPED Krzysztof Polaczek w czasie trwania kontroli WIOŚ w Katowicach zaprzeczył  jakoby przyjmował odpady od firmy CLIF sp. z o.o. (nie przedstawił kart przekazania odpadu, które jednak zostały udostępnione WIOŚ w czasie kontroli prowadzonej w spółce CLIF zaistniało podejrzenie popełnienia przestępstwa przez właściciela firmy POLO SPED Krzysztof Polaczek (poświadczenie nieprawdy). W związku z tym WIOŚ w Katowicach w styczniu 2018r. skierował wystąpienie do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.

SG SYNERGIA sp. z o.o. za lata 2013-2015 ustalono, że zostały przekroczone dopuszczalne graniczne wartości zanieczyszczeń w wodach drenażu podfoliowego, kierowanych do kanalizacji sanitarnej przy ul. Siemianowickiej. W tych latach w teoretycznie czystych wodach pochodzących z drenażu podfoliowego wystąpiły wielokrotne przekroczenia granicznych wartości zanieczyszczeń w odniesieniu do warunków pozwolenia zintegrowanego tj.  BZT, chlorki, zawiesina ogólna, ChZT, azot amonowy i ogólny węgiel organiczny. Wielokrotne przekroczenie dopuszczalnych wartości dotyczyły szczególnie wyników badań w IV kwartale 2014r.

ORE sp. z o.o. miejsce prowadzenia działalności ul. Łokietka 10 Podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości: naruszenie zezwolenia na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, braki w prowadzonej ewidencji odpadów.

EKO88 sp. z o.o. ul. Łokietka ustalono że zakład nie posiada wymaganego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, nie prowadzi ewidencji odpadów.

TRADEPOL sp. z o.o. miejsce prowadzenia działalności ul. Północna 70 Ustalono, że zakład prowadzi działalność w zakresie zbieranie odpadów na podstawie decyzji Prezydenta Bytomia z 2015 r. zezwalającej na zbieranie odpadów. Stwierdzono, że zakład nie przestrzega warunków posiadanego zezwolenia w zakresie miejsca i sposobu magazynowania odpadów. Prowadzi również zbieranie odpadów niebezpiecznych , na które nie posiada zezwolenia.

Czy wymaga to komentarza???

 

 

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »