Piotr Koj

Blog

Spółka od wszystkiego

9 października 2016
Możliwość komentowania Spółka od wszystkiego została wyłączona

Nie znam dokonań Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji, a to z tej prostej przyczyny, że ich nie ma. W związku z tym, spółka nie ma też żadnych doświadczeń, poza przejadaniem gminnych, czyli naszych, bytomian pieniędzy. Patrząc na listę przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji, nie ma spółki bardziej doświadczonej w realizacji unijnych projektów, jak opisywane BARI. Nie ma też takiej dziedziny życia, na której pracownicy tej spółki by się nie znali, a już szczególnie dotyczy to rynku pracy. Poniżej przedstawię projekty w których w ramach GPR weźmie udział ta “kluczowa” spółka.

Aktywizacja Bytomskich Przedsiębiorców

 • W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców, rozwój społeczno – gospodarczy, wsparcie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (Start-up-ów), rozwój klubów, punktów hobbistycznych. Projekt będzie skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia.
 • KOSZT 3.700.000 zł.
 • Wskaźnik: BRAK DANYCH. Źródło weryfikacji wskaźnika: umowy na uczestnictwo w projekcie, liczba wypłaconych dotacji oraz dane CEIDG. 

Droga do aktywności zawodowej

 • Celem przedsięwzięcia będzie podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby należące do grup o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osoby po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, kobiety, dzięki instrumentom rynku pracy służącym indywidualizacji wsparcia oraz pomocy.
 • KOSZT 2.150.000 zł.
 • Wskaźniki: BRAK DANYCH Źródło weryfikacji wskaźnika: formularze rekrutacyjne, listy obecności, umowy o zatrudnienie/staż.

Aktywna reintegracja społeczno-zawodowa Bytomia

 • Celem projektu będzie aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia i podniesienie kapitału społecznego. Zakres działań w ramach projektu: kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych. Wyżej wymienione działania będą ukierunkowane na wsparcie indywidualne osób i grup zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem.
 • KOSZT 50.000.000 zł kwota łączna na wszystkie podobszary
 • Aktywizacja zawodowa oraz zatrudnienie grupy ok. 600 osób Źródło weryfikacji wskaźnika: BRAK DANYCH.

Umiem się uczyć

 • Celem przedsięwzięcia będzie kształtowanie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się, kreatywności, pracy zespołowej i silnie wpływających na integrację grupy i zmianę postrzegania nauczycieli przez uczniów. Podniesienie poziomu edukacji w szkołach podstawowych poprzez warsztaty efektywnej nauki i pracy zespołowej oraz twórczego myślenia w ramach zajęć wyrównawczych
 • KOSZT 3 873 548,56 
 • Źródło weryfikacji wskaźnika: BRAK DANYCH.

Dajmy szansę

 • Celem przedsięwzięcia będzie aktywna integracja o charakterze społeczno-zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym 54 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość m.in. podniesienia kwalifikacji, zdobycia nowych kompetencji, udziału w stażach zawodowych
 • KOSZT 972.000 zł
 • Źródło weryfikacji wskaźnika: kopia umowy o pracę, listy obecności, zaświadczenie o podjęciu nauki lub szkolenia.

Nowe horyzonty zawodowe

 • Celem przedsięwzięcia będzie realizacja programu zwolnień monitorowanych (outplacement grupowy), w tym pomoc osobom objętym redukcją zatrudnienia w
 • znalezieniu nowego miejsca pracy. W ramach projektu planuje się przeprowadzić serię działań m.in.: poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, job coaching, warsztaty z kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie doradcze dla nowo powstałych firm.
 • KOSZT 2.760.000 zł
 • Wskaźniki: BRAK DANYCH

Opiekuńczy Bytom – utworzenie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych

 • Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w Bytomiu na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Projekt zakłada zwiększenie realizowanych usług społecznych, świadczonych w mieście poprzez rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujących m.in.: realizację usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, realizację usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji opiekunów faktycznych i personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 • KOSZT 4.950.000 zł
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po opuszczeniu programu: 150 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: formularze rekrutacyjne, listy obecności, umowy o staże/zatrudnienie.

Opiekunowie są wśród nas

 • Celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie osób 60+ do pełnienia roli opiekunów nieformalnych poprzez edukację z zakresu bieżącej opieki nad seniorem, pierwszej pomocy, możliwości udziału w aktywności obywatelskiej, nowoczesnych technologii itp. Działania projektu obejmą: stworzenie grup samopomocowych; zwiększenie aktywności uczestników projektu poprzez podnoszenie aktywności społecznej osób starszych w zakresie świadczenia usług społecznych na rzecz innych seniorów i w zakresie opieki nad samym sobą poprzez propagowanie korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego; bank czasu seniora.
 • KOSZT: 720.000 zł
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 80 osób

Masz firmę masz lokal – Aktywizacja Bytomskich Lokali Użytkowych

 • Przedmiotem projektu jest gruntowny remont około 20 lokali użytkowych zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia z przeznaczeniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • KOSZT:2.529.412 zł
 • Liczba nowych miejsc pracy (brak danych na obecnym etapie). Liczba powstałych start-up-ów (brak danych na obecnym etapie).

Tak więc razem spółka “przerobi” projekty na kwotę 71.654.960,56 zł. Czy będzie w stanie? Czy wyżej wypisane projekty przyczynią się do rewitalizacji Bytomia? Uważam, że nie. Miasto nie ma pomysłu, zwłaszcza w sferze projektów miękkich i wpisał w tabele co się pod rękę nawinęło. To nieprzygotowanie, tą bezradność rządzących widać szczególnie w tabeli “rezultaty i sposób monitorowania”. To zatrważające, jak często pokazują się tam słowa BRAK DANYCH.

BARI – studnia bez dna?

29 kwietnia 2014
Możliwość komentowania BARI – studnia bez dna? została wyłączona

W trakcie poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp.z o.o. powiększyła swój budżet o kolejne pół miliona złotych. Niestety, jaka jest tego przyczyna i na jaki cel te pieniądze, radni się nie dowiedzieli. Konieczne było złożenie interpelacji. Koalicja, jak zawsze, bezrefleksyjnie uchwałę przegłosowała. Chciałem się osobiście zapoznać z projektem uchwały, niestety, tak jak ostatnio często, próba wejścia na bytomski Biuletyn Informacji Publicznej zakończyła się niepowodzeniem.

Podczas tej samej sesji miał miejsce bezprecedensowy atak Przewodniczącej Rady Miejskiej Danuty Skalskiej na prezydenta Bartylę, a właściwie na jego zaplecze. Nie pozostawiła suchej nitki na Naczelniku Kancelarii Prezydenta i Rady Miejskiej, na Wydziale Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami, na “rzeczniku” w T-shircie oraz na zastępcy prezydenta Anecie Latacz. Podobno były tego cztery kartki różnych przykładów niekompetencji i nielojalności. Co się dzieje? Wybory się zbliżają?

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »