Piotr Koj

Blog

Trzeba rewitalizować ludzi, a nie kamienie

29 stycznia 2018
Możliwość komentowania Trzeba rewitalizować ludzi, a nie kamienie została wyłączona

Trzy projekty na prawie 28 mln zł. Bytom startuje m.in. z realizacją projektów w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Rewitalizacji Żabich Dołów i odnowie Rozbarku poświęcona została dzisiejsza /26 stycznia/ konferencja prasowa w Biurze Promocji Bytomia.  Informuje bytom.pl

Przy tego typu inwestycjach nie chodzi jedynie o remont obiektu. To coś znacznie więcej, to zaangażowanie lokalnych społeczności, ich wkład w rozwój i zmianę wizerunku dzielnicy. Przekonywaliśmy się o tym podczas licznych spotkań z mieszkańcami poświęconych tematyce rewitalizacji – mówi Izabela Domogała, kierowniczka Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich.

Powiedzieć taką formułkę na konferencji prasowej to żaden kłopot. Tylko jak to się ma do bytomskiej rzeczywistości? Nijak. Mówienie w naszym mieście o zaangażowaniu lokalnych społeczności w rewitaliację, to co najmniej przesada.  Nie wiem co oznaczają w ustach kierowniczki  słowa  podczas licznych spotkań z mieszkańcami. Rzecz umowna czy można użyć słowa liczne, dobrze że nie powiedziała, że z licznym udziałem mieszkańców, bo zazwyczaj uczestniczyło w nich kilku mieszkańców. Jak to powiedział jeden z autorów definicji rewitalizacji trzeba rewitalizować „ludzi, a nie kamienie…” i tego należy się trzymać, w każdym procesie rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej trzeba na pierwszym miejscu stawiać człowieka.

To nudne tak ciągle powtarzać, ale myślę że warto po raz kolejny przypomnieć, że proces rewitalizacji:
– to element całościowej wizji rozwoju miasta,
– opiera się na pełnej i wieloaspektowej diagnozie,
– uwzględnia hierarchię potrzeb,
– łączy narzędzia dopasowane do potrzeb i uwarunkowań,
– składa się z działań z różnych sfer – nie tylko przestrzennej,
– jest skoordynowana, monitorowana i poddana ewaluacji,
– jest przygotowywana i prowadzona w sposób partnerski.
Jak jest w Bytomiu? Niech każdy odpowie sobie sam…

Spółka od wszystkiego

9 października 2016
Możliwość komentowania Spółka od wszystkiego została wyłączona

Nie znam dokonań Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji, a to z tej prostej przyczyny, że ich nie ma. W związku z tym, spółka nie ma też żadnych doświadczeń, poza przejadaniem gminnych, czyli naszych, bytomian pieniędzy. Patrząc na listę przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji, nie ma spółki bardziej doświadczonej w realizacji unijnych projektów, jak opisywane BARI. Nie ma też takiej dziedziny życia, na której pracownicy tej spółki by się nie znali, a już szczególnie dotyczy to rynku pracy. Poniżej przedstawię projekty w których w ramach GPR weźmie udział ta “kluczowa” spółka.

Aktywizacja Bytomskich Przedsiębiorców

 • W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców, rozwój społeczno – gospodarczy, wsparcie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (Start-up-ów), rozwój klubów, punktów hobbistycznych. Projekt będzie skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia.
 • KOSZT 3.700.000 zł.
 • Wskaźnik: BRAK DANYCH. Źródło weryfikacji wskaźnika: umowy na uczestnictwo w projekcie, liczba wypłaconych dotacji oraz dane CEIDG. 

Droga do aktywności zawodowej

 • Celem przedsięwzięcia będzie podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby należące do grup o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osoby po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, kobiety, dzięki instrumentom rynku pracy służącym indywidualizacji wsparcia oraz pomocy.
 • KOSZT 2.150.000 zł.
 • Wskaźniki: BRAK DANYCH Źródło weryfikacji wskaźnika: formularze rekrutacyjne, listy obecności, umowy o zatrudnienie/staż.

Aktywna reintegracja społeczno-zawodowa Bytomia

 • Celem projektu będzie aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia i podniesienie kapitału społecznego. Zakres działań w ramach projektu: kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych. Wyżej wymienione działania będą ukierunkowane na wsparcie indywidualne osób i grup zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem.
 • KOSZT 50.000.000 zł kwota łączna na wszystkie podobszary
 • Aktywizacja zawodowa oraz zatrudnienie grupy ok. 600 osób Źródło weryfikacji wskaźnika: BRAK DANYCH.

Umiem się uczyć

 • Celem przedsięwzięcia będzie kształtowanie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się, kreatywności, pracy zespołowej i silnie wpływających na integrację grupy i zmianę postrzegania nauczycieli przez uczniów. Podniesienie poziomu edukacji w szkołach podstawowych poprzez warsztaty efektywnej nauki i pracy zespołowej oraz twórczego myślenia w ramach zajęć wyrównawczych
 • KOSZT 3 873 548,56 
 • Źródło weryfikacji wskaźnika: BRAK DANYCH.

Dajmy szansę

 • Celem przedsięwzięcia będzie aktywna integracja o charakterze społeczno-zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym 54 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość m.in. podniesienia kwalifikacji, zdobycia nowych kompetencji, udziału w stażach zawodowych
 • KOSZT 972.000 zł
 • Źródło weryfikacji wskaźnika: kopia umowy o pracę, listy obecności, zaświadczenie o podjęciu nauki lub szkolenia.

Nowe horyzonty zawodowe

 • Celem przedsięwzięcia będzie realizacja programu zwolnień monitorowanych (outplacement grupowy), w tym pomoc osobom objętym redukcją zatrudnienia w
 • znalezieniu nowego miejsca pracy. W ramach projektu planuje się przeprowadzić serię działań m.in.: poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, job coaching, warsztaty z kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie doradcze dla nowo powstałych firm.
 • KOSZT 2.760.000 zł
 • Wskaźniki: BRAK DANYCH

Opiekuńczy Bytom – utworzenie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych

 • Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w Bytomiu na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Projekt zakłada zwiększenie realizowanych usług społecznych, świadczonych w mieście poprzez rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujących m.in.: realizację usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, realizację usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji opiekunów faktycznych i personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 • KOSZT 4.950.000 zł
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po opuszczeniu programu: 150 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: formularze rekrutacyjne, listy obecności, umowy o staże/zatrudnienie.

Opiekunowie są wśród nas

 • Celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie osób 60+ do pełnienia roli opiekunów nieformalnych poprzez edukację z zakresu bieżącej opieki nad seniorem, pierwszej pomocy, możliwości udziału w aktywności obywatelskiej, nowoczesnych technologii itp. Działania projektu obejmą: stworzenie grup samopomocowych; zwiększenie aktywności uczestników projektu poprzez podnoszenie aktywności społecznej osób starszych w zakresie świadczenia usług społecznych na rzecz innych seniorów i w zakresie opieki nad samym sobą poprzez propagowanie korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego; bank czasu seniora.
 • KOSZT: 720.000 zł
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 80 osób

Masz firmę masz lokal – Aktywizacja Bytomskich Lokali Użytkowych

 • Przedmiotem projektu jest gruntowny remont około 20 lokali użytkowych zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia z przeznaczeniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • KOSZT:2.529.412 zł
 • Liczba nowych miejsc pracy (brak danych na obecnym etapie). Liczba powstałych start-up-ów (brak danych na obecnym etapie).

Tak więc razem spółka “przerobi” projekty na kwotę 71.654.960,56 zł. Czy będzie w stanie? Czy wyżej wypisane projekty przyczynią się do rewitalizacji Bytomia? Uważam, że nie. Miasto nie ma pomysłu, zwłaszcza w sferze projektów miękkich i wpisał w tabele co się pod rękę nawinęło. To nieprzygotowanie, tą bezradność rządzących widać szczególnie w tabeli “rezultaty i sposób monitorowania”. To zatrważające, jak często pokazują się tam słowa BRAK DANYCH.

zobacz archiwum wpisów na blogu »

Aktualności

zobacz archiwum wiadomości »